Regulamin Konkursu Cadenza OnTour

Regulamin konkursu pod nazwą
„CADENZA – miejski fortepian”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  • Organizatorem konkursu pod nazwą „Cadenza onTour” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma Fulco System sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Portowej 16J prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614019, NIP 969-161-83-96 (dalej zwana „Organizatorem”).
  • Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • Regulamin Konkursu dostępny jest w widocznym miejscu przy stoisku wystawienniczym gdzie odbywa się konkurs.
  • Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca uczestnikiem wydarzenia „XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów” (zwane dalej „Wydarzeniem”), działająca w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (dalej zwana „JST”) lub innych jednostek organizacyjnych zrzeszających grupę mieszkańców wokół przestrzeni publicznej (dalej zwanych „JO”).
  • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.
 2. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU
  • Konkurs będzie trwał w dniu 12.10.2022 oraz w dniu 13.10.2022 roku w trakcie trwania Wydarzenia, organizowanego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
  • Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone dnia 31.10.2022r. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź bezpośrednio, a wyniki zostaną przedstawione na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych organizatora nie później niż na 7 dni po ogłoszeniu laureatów.
 3. ZASADY KONKURSU
  • Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu „CADENZA onTour” wykonana następujące zadania:
   • wypełni formularz zgłoszeniowy zawierający:
    • propozycję przestrzeni publicznej znajdujące się w obrębie danego JST lub JO poprzez wskazanie następujących danych: nazwa i dane adresowe przestrzeni publicznej, imię i nazwisko osoby kontaktowej reprezentującej daną JST lub JO, dane adresowe kontaktowe danej JST lub JO;
    • wskazana przestrzeń publiczna powinna spełniać następujące warunki: znajdować się w znaczącym i ważnym z punktu widzenia mieszkańców miejscu na terytorium JST lub JO; być placem, skwerem, parkiem itp. gdzie jest możliwość montażu oraz zakotwienia fortepianu do podłoża; posiada możliwość podłączania fortepianu do sieci 230V wraz z zabezpieczeniem skrzynki zasilającej fortepian, posiada monitoring;
   • wypełniony formularz przekaże w trakcie trwania Wydarzenia w formie papierowej Organizatorowi lub wyśle go w formie elektronicznej na adres mailowy info@cadenza-piano.pl w ciągu 3 dni od zakończenia Wydarzenia; formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
   • zaproponuje najlepsze hasło promujące miejski fortepianu Cadenza w lokalnej przestrzeni publicznej
  • Oceniane będą tylko formularze spełniające wszystkie zasady Konkursu
 4. NAGRODY
  • W Konkursie przewidziane jest nieodpłatne wypożyczenie miejskiego fortepianu CADENZA na okres 1 miesięcy i ustawienie go w przestrzeni publicznej wyłonionej zgodnie z zasadami konkursu określonymi w pkt. 3 Regulaminu.
  • Laureat może odebrać nagrodę w terminie do 31.12.2023 roku.
  • Termin odebrania nagrody zostanie ustalony drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pomiędzy przedstawicielem Organizatora, a przedstawicielem Laureata.
  • Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
  • Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia co do szczególnych właściwości nagród.
  • Nagroda zostanie wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(tekst jednolity Dz.U. z 201012 r. nr 51, poz. 307 ze zm.poz. 361).
 5. LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD
  • Laureatami konkursu będzie 1 JST lub JO, która zaproponuje najlepszą przestrzeń publiczną i hasło promujące fortepian CADENZA.
  • Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia. Informacja o zwycięzcy zostanie również udostępniona na profilach w mediach społecznościowych Fulco System i Cadenza Polska w terminie nie później niż 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
  • Nagroda w postaci fortepianu CADENZA będzie przygotowana do wypożyczenia i przetransportowania w zwycięskie miejsce w okresie do 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia. Organizator zastrzega, że koszt transportu i montażu stoi po stronie Laureata. Pracownicy Organizatora będą uczestniczyć w transporcie i montażu fortepianu w miejscu docelowym.
  • Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według swej subiektywnej oceny zaproponowane miejsce ekspozycji Nagrody pod kątem jego estetyki i promocji fortepianu Cadenza oraz hasło promujące fortepian CADENZA pod kątem jego oryginalności i atrakcyjności marketingowej.
 6. DANE OSOBOWE
  • W celu otrzymania nagrody laureat powinien podać imię i nazwisko osoby kontaktowej reprezentującej daną JST lub JO, dane adresowe kontaktowe danej JST lub JO, w tym telefon i adres e-mail; podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia tych danych Organizator może nie wypożyczyć nagrody.
  • Uczestnicy Konkursu przez dokonanie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim, przystępując do Konkursu.
  • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania konkursu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
 7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane również: „RODO“, informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest firma Fulco System sp. z o.o. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614019, NIP 969-161-83-96. Kapitał zakładowy: 283.300 PLN z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100) przy ul. Portowej 16J. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@fulco.pl

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • opublikowania wyników konkursu na stronie internetowej, Instagramie oraz Facebooku dotyczących Organizatora;
 • nawiązywania kontaktów związanych z realizacją konkursu i wysyłką nagród;
 • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;
 • rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
 • umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie dotyczącym realizacji obowiązków konkursowych), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczeń umowy, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów dane będą przechowywane przez okres trwania takich postępowań.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane:

 • Podmiotom trzecim; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Diagnosis S.A. może udostępniać Państwa dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług np. biurom rachunkowym oraz prawnym, dostawcom usług IT, agentom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Fulco System sp. z o.o. ma zawartą umowę o współpracy, a także innym organom administracji publicznej w związku z ustawowymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

 1. REKLAMACJE
  • Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  • Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
  • Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
  • Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.
  • Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.
  • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Załącznik 1